Nortura i Bondebladet uke 29 - 30/2020

 

Lammesesongen 2020 – Vi ønsker samme tilførselskurve som i fjor

Prisløypa stimulerer til at vi skal ha lam nok til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen, og samtidig fryse inn minst mulig.

– September er den store salgsmåneden for lam, og kjedene legger opp sine kampanjeplaner etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få, sier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Tidlig levering har heller ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten tidlig i sesongen, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa er litt mindre enn fjor. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med senere slakting får forholdsvis noe bedre pris enn tidligere. 

Flere vektgrupper
For å kunne øke salget av lam, er det viktig at kvaliteten er god og at prisen gjenspeiler den faktiske verdien. – Kvaliteten på norske lam er som oftest svært god, men vi ser dessverre en klar tendens over flere år at det er økende leveranser av lam med lave vekter. Lam som har lav vekt, har et begrenset bruksområdet for de som skal lage gode produkter, sier Avdem.

Nortura har derfor innført flere vektgrupper på lam slik at industrien nå betaler det lammene faktisk er verdt når vektene blir lave. Dette håper vi skal øke salget, men også produktutviklingen av lam i alle klasser og vektgrupper. Over tid ville dette forhåpentligvis bidra til færre lam med svært lave vekter.

Forside hefte

Se alt om Lammesesongen 2020 i heftet. Ta kontakt med en av våre rådgivere eller medlemssenteret om du ønsker heftet tilsendt.

 


 

Nortura Angus i stadig vekst – enklere innmelding!

Nortura Angus er et resultat av et samarbeid mellom Nortura, Prima Jæren, Norsk Aberdeen Angus og Norges-gruppens Meny. Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker.

I starten var det kun Angus som ble slaktet på Norturas anlegg i Egersund og Sandeid som deltok i avtalen, i løpet av 2018 ble tilbudet utvidet til alle våre anlegg i Sør-Norge. Kriteriene for å delta er også endret, slik at nå kan alle produsenter i Sør-Norge delta i Angusavtalen.

Fordi det starten var forholdsvis få dyr måtte slaktingen av Nortura Angus konsentreres om noen perioder for å sikre en effektiv logistikk fra våre anlegg til Prima Jæren. Men oppslutningen om denne varestrømmen har økt betydelig. I fra 2018 til 2019 økte antall slakt fra 926 til 2 400. Som det går frem av tabellen under har denne positive trenden fortsatt i år.

Det ble slaktet 4 ganger så mange Nortura Angus første halvår i år enn i 2018!

År

1. halvår

2. halvår

Totalt

2020

1 446

   

2019

999

1 402

2 401

2018

334

592

926


Nortura åpner for fortløpende slakting av Nortura Angus
Etterspørselen i markedet er stor, og det er behov for flere slakt i denne varestrømmen. Vi forventer derfor en fortsatt økning. Og med det volumet vi har, og vil få, vil det bli enklere å handtere logistikken. Fra og med nå vil alle uker fra uke 36 og fremover være åpne for innmelding på Nortura Angus! 

Av erfaring vet vi at det vil bli stor variasjon i antallet uke for uke. Vi vil derfor presisere at avtaleordningens muligheter til trekke frem eller utsette slakting i forhold ønsket slakteuke, vil bli benyttet for jevne ut dette.

For å tegne avtale – gå til Angusavtale på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Nortura PROFF vant anbud om å levere til norske sykehus

Nortura skal levere både rødt- og hvitt kjøtt til sykehus og helseforetak i hele Norge i minst 2 år fremover.

– Dette er en avtale vi er veldig stolte av å ha landet, spesielt siden kvalitet her ble vektet høyere enn pris. Det bekrefter at vi har den beste kvaliteten på våre produkter og at vi er konkurransedyktige i markedet, sier Hilde Klerck-Nilssen, konstituert salgsdirektør i Nortura PROFF.

Rammeavtalens varighet er 2 år, med opsjon for oppdragsgiver med ytterligere 1+1 år, totalt maksimalt 4 år. Avtalen om levering av rødt kjøtt hadde Nortura også i forrige anbudsperiode, mens levering av hvitt kjøtt er nytt.

Se mer om denne avtalen på våre nettsider.

 


 

Produsenter med høg A-eggprosent

For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.

A-eggprosent er et godt mål for eggkvalitet, og dødelighet er et av flere relevante mål for dyrevelferd, altså viktige resultatmål i produksjonen. Samtidig er det disse delmåla som har størst variasjon fra produsent til produsent og hvor det ligger et stort potensial for forbedring.

Følgende kriterier ligger til grunn for rangering:

  • Innsett som ble avliva i 2019
  • Fullført innsett i Eggkontrollen
  • Minst 90 % levering
  • Skille miljø og frittgående/øko
  • De 10 % beste for hver driftsform, men minimum 3 stk.

Vi har tidligere presentert de produsentene som hadde lavest dødelighet. Nå følger de produsentene som har den høgeste A-eggprosenten. Gå inn på fagbiblioteket fjørfe på medlem.nortura.no, under Egg for begge sakene.

 


 

Åpnet medlemsbutikk i Møre og Romsdal

Fredag 3. juli åpnet Nortura medlemsbutikk i Møre og Romsdal, den etterlengta medlemsbutikken er lokalisert på Vågstranda i Vestnes kommune og har åpent tirsdag, torsdag og fredag.

Butikken er etablert i ei tidligere veikro med gode areal og parkeringsmuligheter. Nortura vil tilby et ulikt utvalg av Gilde og Prior-varer, og butikken vil også fungere som utleveringspunkt for retur- og nisjeslakt for produsenter i området. Nortura har nå 21 medlemsbutikker rundt om i landet, mange av de er tilknyttet fabrikkene.

For åpningstider og lenke til facebookside – se vår oversikt på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura Rudshøgda nominert til Mangfoldsprisen 2020

Norturas anlegg på Rudshøgda samler 25 nasjonaliteter på arbeid i uka. Nå er de nominert til Mangfoldsprisen, som er Statens utmerkelse for fremragende bruk av etnisk mangfold og innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

– Nominasjonen betyr mye for oss, og er en anerkjennelse av at det jobbes målbevisst med integrering i Nortura, både på fabrikk men også i konsernet, sier John Sundeman Løkting, fungerende fabrikksjef for Nortura Rudshøgdas i sommer.

Mangfoldsprisen deles ut i hvert fylke og det kåres to vinnere per fylke, utdelingen skjer i august. Nasjonale vinnere deles ut på regjeringens integreringskonferanse 14. september i Oslo.

 


 

Marked

Det er lite storfe for tiden, i underkant av 80 % dekning i markedet. Det er derfor åpent for import.

Denne uka slaktes det 15 300 gris, og med det er markedet ca 90 % dekket.

Eggsalget er som de aller fleste år lavt i juli, og slik starter det i år også. Samtidig er det i år ekstra usikkerhet ved salgsutviklingen med mange som ferierer i eget land. Eggproduksjonen er på samme nivå, og det blir raskt overskudd. 

 


 

Pris

Nortura innfører ekstra avtaletillegg på storfe på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september). Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!