Nortura i Bondebladet uke 26/2020

 

Prognosen 2020 – Overskudd av lam og lavere tilførsler av storfe

Sammenlignet med prognosen fra mai er salget av egg, storfe og gris noe nedjustert.

Salgsprognosen ut 2020 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest.

Bortfall av grensehandel har økt salget av kjøtt i Norge. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av videre tiltak er usikre. Vi har fortsatt lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial i den reviderte prognosen for 2020.

Prognosen 2020 – per juni 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 700

97

9 000

99 100

99

- 6 400

1 751

Lam

19 200

100

806

18 700

102

1 350

2 891

Sau

4 700

106

 

4 350

72

400

26

Gris

129 000

98

2 400

132 900

100

- 1 500

2 162

Egg

66 600

101

450

66 600

101

500

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Storfe
Prognosen for tilførslene av storfe i 2020 er 1 100 tonn lavere enn sist prognosert. Dette skyldes nedjustert prognose for slakting av melkekyr på grunn av større etterspørsel etter melkeprodukter og derav økte melkekvoter. Produksjonen ventes å gå ned med 3,5 prosent fra 2019. Salget prognoseres imidlertid også å bli noe lavere enn sist antatt, slik at markedsbalansen er tilnærmet uendret fra forrige prognose.

Det har vært en økning i salget av storfe, særlig som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig siden det ble innført begrensninger i samfunnet. Underdekningen forventes å bli på om lag 6 400 tonn etter at importkvotene er tatt inn. 1 750 tonn av underskuddet hittil i 2020 er dekket opp av reguleringslager ved inngangen til året.

– Med usikkerhet knyttet til salget i årene framover og tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi fortsatt ikke nyetableringer for storfe, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. 

Lam
Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 350 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg.

Det er fortsatt overproduksjon av lam og det ligger nærmere 2 000 tonn med lam på reguleringslager. Sørensen oppfordrer aktørene i bransjen til å benytte seg av lam fra reguleringslager i grillsesongen. 

Gris
Økende etterspørsel har tømt reguleringslageret av hel gris. Vi ser en økning i salget av produkter med gris, og prognosen for hele året viser en liten økning.  

Slaktegrisvektene har etter prisjusteringer stabilisert seg på et høyere nivå, og det er et lite underskudd i prognosen som gir et bedre prisuttak. Markedsbalansen er imidlertid skjør.

– Reguleringseksporten forsvinner fra neste år og det er ikke rom for nyetableringer i næringa, sier Sørensen. 

Egg
Prognosen viser et overskudd på 500 tonn egg i 2020 – om lag som sist prognosert. Også salget av egg har økt som følge av tiltakene i samfunnet. Det ventes også en økning i sommer som følge av at store deler av den norske befolkningen forventes å holde seg hjemme. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med nærmere 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. 

Tilførslene prognoseres å øke med vel 1 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskuddet til høsten kan håndteres med dette virkemiddelet.

– Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Sørensen.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Grillsommer

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

  • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 27, 28, 29 og 30
  • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
  • Nortura Førde slakter ikke i uke 30
  • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 27, 28 og 29
  • Nortura Gol slakter ikke i ukene 29, 30 og 31
  • Nortura Otta slakter ikke i ukene 29, 30 og 31

Resten av anleggene går tilnærmet som normalt med noe lavere kapasitet i ferieperioden. Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

Retur og nisje
Innmelding av retur og nisje på Min side er fortsatt stengt, så kontakt medlemssenter for innmelding og avklaring om mulighet. Det er naturlig noe redusert kapasitet i ukene før anlegget er stengt og uken etter de har åpnet igjen.

Medlemsbutikker
Det er fortsatt endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker grunnet koronasituasjonen, enkelte butikker har også stengt i ferien.

 


 

Ny og effektiv organisering

Nortura Råvare og Medlem skal bli mer effektiv og øke konkurransekraften. Den nye organiseringen innebærer færre ledere og reduserte kostnader.

Nortura tar nå omfattende grep for å nå målene i strategiplanen frem til 2023.

– Vi er helt avhengige av å redusere kostnadene og drive mer effektivt. Lykkes vi med denne omorganiseringen så er jeg trygg på at Nortura blir et selskap som vil klare seg godt i et stadig mer krevende marked, sier visekonsernsjef, Hans Thorn Wittussen.

Hans Thorn Wittussen

Økte tilførsler
Målet med omorganiseringen er å øke tilførslene til Nortura og med det og øke markedsandelene. Samtidig er det et klart mål å få mer fornøyde medlemmer og skape stolthet rundt eierrollen.

– Inntransport, slakting og sporing gjennom hele verdikjeden skal også bli mer effektiv, samtidig som dyrevelferden må sikres i hele verdikjeden, sier Wittussen.

Han legger også vekt på at gode digitale løsninger vil gå som en rød tråd gjennom hele omorganiseringen og være med på å gi medlemmene bedre tjenester.

Fire områder
Karin Røhne blir leder for tilførsler og rådgivning, arbeidet vil bli organisert i seks tilførselsområder. Monika Solberg som i dag leder Medlemssenteret vil i tillegg få ansvaret for dyretransport. Tor Olav Brandtzæg vil lede eierkommunikasjon og demokrati, mens Einar Risnes vil lede digitaliseringen i Nortura og satsingen på nye og smarte løsninger ut til medlemmene.

Endringene trådte i kraft 4. juni. ​

 


 

Marked

På storfe er det dekning i markedet på 71 % for denne uken. Det er åpent for import.

Dekning på gris er 100 % og det slaktes ca. 17 000 gris.

Småfe det er det liten slakting nå, lokal dekning på sau og på lam er det en liten overdekning.

Eggsalget svikter nå, og foreløpig kan det ses i sammenheng med et noe lavere eggforbruk i sommervarmen. Eggproduksjonen er på samme nivå, og det vil raskt bli overskudd.  

 


 

Pris

Perioden med Ekstra avtaletillegg på storfe avvikles, ellers er det ingen prisendringer denne uka.