Nortura i Bondebladet uke 25/2020

 

Nye virkemidler for en ny tid

Økt konkurranse om både bondens råvare og kundens gunst betyr at knivene slipes i egg- og kjøttmarkedet. Norturas eiere vil ikke sitte stille å se på. Nye grep må tas for å styrke Nortura og sikre egg- og kjøttproduksjonen i hele Norge.

Beskjeden fra Norturas eiere på årsmøtet i slutten av april var tydelig: Snu alle steiner og legg en ny helhetlig plan for å bygge et revitalisert, lønnsomt og bærekraftig egg- og kjøttsamvirke.

Denne enkle og klare ordren fra eierne er i realiteten min stillingsinstruks.

I Nortura produserer vi mat av egg og kjøtt. Vi er et matkonsern som lever for bonden, kundene og forbrukeren. Vi tror på en nasjonal råvareproduksjon, et spredt jordbruk bundet sammen av solidariske samvirkeprinsipper.  I et furet, værbitt og langstrakt Norge er bred oppslutning rundt felleskapsverdiene avgjørende for bondens konkurransekraft og den nasjonale selvforsyningen.

Felleskapstanken er ikke bare vår. Det er også den kloke grunnideen bak politikernes jordbrukspolitikk og et avgjørende premiss for å sikre at landets arealressurser brukes til å produsere egg til frokostbordet og kjøtt til middag. Og bare for å gjøre det helt klart; Nortura har en nøkkelrolle i realiseringen av denne politikken. Uansett hvor i landet bonden velger å sette spaden i jorda, skal Nortura være der for å ta imot eggene og kjøttet.

Men felleskapstanken er alene ikke nok for å sikre et moderne fremtidsrettet samvirke. Skal Nortura stille først i køen om bondens råvarer, må vi også være konkurransedyktige i kampen om kundene. Nortura må ha en forretningsmodell som er attraktiv i to markeder på samme tid; råvare- og ferdigvaremarkedet. Samtidig må vi svare ut stadig høyere krav til bærekraft og klima, fra forbrukere og samfunnet.

Men verden rundt oss er i bevegelse. Premissene endres raskt. Økt konkurranse fra sentraliserte norske og utenlandske konsern stiller nye krav til høy effektivitet og lave kostnader. Utenlandsk kjøtt importert på kvoter fra lavkostland skjerper kravene til både bonden og industrien. Norske konkurrenter som sentraliserer sine fabrikker til husdyrtette områder, nyter godt av lave kostnader og stordriftsfordeler.

Samtidig ser vi at veksten i kjøttmarkedet har stoppet opp. Ja, markedet er endog i tilbakegang. Etter tiår med vekst må vi innse at tiden er moden for nye strategier. Når markedet endrer seg, må vi også endre oss.  Vi må ta inn over oss at et sterkt og lønnsomt samvirke som leverer på formålsparagrafen og et landbruk i hele landet trenger nye virkemidler og strategier. Vi må tørre å tenke nytt for å skape et lønnsomt og fremtidsrettet Nortura.

Årsmøtet, Norturas høyeste organ, har gitt klare instrukser til styret og administrasjonen: Stein skal brytes. Store stein som ligger sperrer for veien mot bærekraftig vekst, lønnsomhet og et moderne egg- og kjøttsamvirke lønnsomhet må ryddes bort.

Vi er avhengige av å styrke vår posisjon både i dagligvare- og råvaremarkedet. For å klare det må vi effektivisere industrien for å styrke konkurransekraften:

  • Fordi konkurrentene våre har en mer effektiv industristruktur og bedre kapasitetsutnyttelse.
  • Fordi vi har en slakteri-/skjærestruktur som gir oss høye kostnader og for mange ulemper.
  • Fordi vi vet at konkurransen vil bli vesentlig tøffere fram mot 2025.
  • Fordi høy effektivitet og lave kostnader i industrien er det viktigste mottiltaket for å stå imot importpresset som følge av et stadig svakere tollvern.
  • Fordi vi trenger en industristruktur som sikrer egg- og kjøttproduksjon i hele Norge.

Uten en konkurransedyktig industri klarer ikke Nortura å oppfylle formålet og samfunnsoppdraget. Industrien er nøkkelen for å lykkes i tilførselsmarkedet og dagligvaremarkedet. Derfor må vi se på hvordan vi kan ta bort overkapasitet og effektivisere industrien for å gi de beste betingelsene til bonden samtidig som kundene velger våre produkter fremfor konkurrentenes.

Mitt mål er at Nortura skal slakte og skjære mer effektivt enn våre konkurrenter, og så billig som mulig innenfor rammene som et landbruk i hele landet tillater. Vi skal kapitalisere på investeringer og teknologiske framskritt vi har gjort de siste årene. I tillegg må vi fortsette effektiviseringen av industrien. Vi har gjort viktige investeringer som har økt effektiviteten på anleggene. Samtidig har en mer effektiv produksjon bidratt til kostbar overkapasitet. Derfor må vi tenke nytt om hvordan vi kan utvikle framtidens industristruktur for Nortura. 

Tiden er moden for å se helhetlig på Nortura-strukturen og hente gevinster av investeringer som er gjort i teknologi og industrien. Med vårt utgangspunkt har vi mulighet til å bygge en av verdens mest effektive verdikjeder for egg- og kjøtt her i Norge.

Nortura er bondens selskap. I framtiden trenger norsk landbruk moderne, offensive og sterke samvirker, slik at bøndene fortsatt kan være med styre utviklingen i et marked i endring. Det er et ansvar jeg tar på alvor. Vi er i ferd med å sette kursen mot målet om å bygge om et sterkt, bærekraftig og moderne egg- og kjøttsamvirke i Norge.

For, i Norge skal bonden fortsatt være herre i eget hus.

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura

 


 

Nordfjord Kjøtt felt for å ha etterlignet emballasjen til Gilde-produkter

Nortura vant frem i Næringslivets Konkurranseutvalg.

Nordfjord Kjøtt felt for å ha etterlignet emballasjen til Gilde-produkter

Næringslivets Konkurranseutvalg konkluderer med at Nordfjord Kjøtt har etterlignet emballasjen til Gilde karbonader og Gilde svenske kjøttboller. Utvalget utdyper at etterligningshensikten er tydelig i denne saken.

– Det har vært veldig viktig for oss å si ifra om dette og vi er glade for å få støtte av NKU, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs.

Nortura har over lang tid investert i å bygge merkevaren Gilde i kategorier som kaker og boller. Stavenæs er bekymret for at folk vil forveksle disse produktene fra Gilde og Nordfjord.

– Både form og størrelse, farger, font og tekststørrelse, tekstplassering og plassering av fotografier er påfallende likt. I dagligvaremarkedet tas det raske kjøpsbeslutninger og da er det fort gjort å ta feil, sier hun.

Nå forventer Nortura at Nordfjord endrer sitt design.

– Dette vil vi følge opp, sier Stavenæs.

 


 

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Husk nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020:

På nett Min side:

tirsdag kl. 08.00

På telefon Nortura Medlemssenter:

mandag kl. 16.00

NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

 


 

Endret organisering for Medlem og Råvare

Nortura gjennomfører nå flere tiltak på tvers av organisasjonen for å styrke vekst, redusere kostnader og øke effektiviteten for å nå målene i den nye strategiplanen.

Endret organisering i Medlem og Råvare trådte i kraft 4. juni, og arbeidet framover blir organisert i fire områder:

  1. Tilførsel og rådgivning
  2. Innmelding, transport og avregning
  3. Demokrati og eierutvikling
  4. Forretningsutvikling og digitalisering

Se mer om endringen på medlem.nortura.no (info kommer).

 


 

Marked

Av storfe slaktes det 3500 dyr, som gir en dekning på 84 prosent. Det er åpnet for import som sammen med norsk produksjon dekker markedet.

Det slaktes 18 700 gris med en dekning på 92 prosent. Bestillinger gjør at reguleringslageret på gris blir tømt i løpet av uke 25.

Det slaktes ca. 350 sau og ingen ordinære slakt av lam. Det som slaktes benyttes lokalt.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.