Nortura i Bondebladet uke 23/2020

 

Prisløyper 2. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura vedtok 19. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Prisløype storfe:

Mandag 3. august (uke 32):

Engrospris opp 1,50 kr/kg

Mandag 31. august (uke 36):

Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 28. september (uke 40):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 16. november (uke 47):

Engrospris opp 1,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 62,80 kr/kg. Det er 1,60 kr/kg høyere enn 1. halvår 2020.

Se fullstendig prisløype for storfe i utsendt informasjon eller på medlem.nortura.no/storfe.

Prisløype lam:

Mandag 29. juni (uke 27):

Engrospris opp 0,50 kr/kg

Mandag 3. august (uke 32):

Engrospris opp 4,70 kr/kg

Mandag 24. august (uke 35):

Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 31. august (uke 36):

Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 7. september (uke 37):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 14. september (uke 38):

Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 21. september (uke 39):

Engrospris ned 1,60 kr/kg

Mandag 28. september (uke 40):

Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 5. oktober (uke 41):

Engrospris ned 0,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 på 66,40 kr/kg. Det er 0,30 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019.

Nortura vil gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Bakgrunnen for endringene er behov for å øke salg og stimulere til produksjon av lam som bransjen har et marked for.

Se tabell på medlem.nortura.no/smafe/priser-vilkar.

Prisløype sau:

Det legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2020 utenom prisen på sau av god kvalitet økes. Markedet for sau er i en bedre situasjon sammenliknet med 2019, men balansen er skjør.

Prisløype egg:

Fra mandag 29. juni økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med 0,70 kr/kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med 0,40 kr/kg. Sammen med en teknisk justering på 10 øre for innfasing av mer egg fra frittgående høner gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2020 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn for 1. halvår 2020.

Prisløype/prisprognose gris:

Mandag 29. juni (uke 27):

Engrospris opp 0,80 kr/kg

Mandag 24. august (uke 35):

Engrospris opp 0,80 kr/kg

Mandag 28. september (uke 40):

Engrospris opp 0,40 kr/kg

Mandag 12. oktober (uke 42):

Engrospris opp 0,40 kr/kg

Mandag 7. desember (uke 50):

Engrospris ned 0,40 kr/kg

Mandag 14. desember (uke 51):

Engrospris ned 0,40 kr/kg


Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2020/2021 på 33,89 kr/kg.

Kylling og kalkun:

Prisene på kylling og kalkun fra Norturas produsenter øker med kr 1,05 (kylling) og kr 1,52 (kalkun) fra 1. juli. For resten av verdikjeden, se medlem.nortura.no/fjorfe.

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

 


 

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Fra 15. juni endres innmeldingsfristen for slaktedyr til tirsdag kl. 08:00 på Min side, og telefoninnmelding til Medlemssenteret til mandag kl. 16:00. Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet:

  1. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger.
  2. Vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med coronaen så lave som mulig.

For å klare det må vi gjøre noen midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er:

På nett Min side:

tirsdag kl. 08.00

På telefon Nortura Medlemssenter 955 18 400:

mandag kl. 16.00


NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.06.2020.

Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala: Satser er gjeldende fra første krone.

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.om 01.06.2020

0 - 1.999.999 kr

2,40 % p. a.

1,60 % p. a.

over 2.000.000 kr

2,50 % p. a.

1,70 % p. a.


Se Låneinnskuddsordning i Nortura SA på medlem.nortura.no for mer informasjon.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året 
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på kr 2 mill. er passert. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Sikkerhet:
Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond.

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150 

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris

Nortura avregnet 17,4 mill kr i kvantumstillegg gris for 1. tertial, kvantumstillegget ble utbetalt onsdag 27. mai.

Gris

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe er ute av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt.

Se våre leveringsvilkår på medlem.nortura.no for beregning. Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes 3800 storfe denne uka, det gir en markedsdekning på 89 %. Uka har en helligdag, og det forventes noe mer slakting uka etter. Importkvotene er brukt opp, og forutsatt at det ikke fryses inn norsk storfe på reguleringslager, anmoder Nortura Totalmarked om åpning av import fra uke 23.

Av gris slaktes det ca. 13 300 stykk med en dekning på 91 %.

Det slaktes 165 sau og det som slaktes benyttes lokalt. Det er ingen slakt av ordinære lam enda.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.