Nortura i Bondebladet uke 21/2020

 

Fortsatt tiltak for å hindre smittespredning

Samfunnsdugnaden har gjort at Norge har kontroll på smittesituasjonen og samfunnet åpner delvis, men det oppfordres til fortsatt å bidra med tiltak. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller med redusert åpningstid, ellers er tiltakene som gjelder dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg.

Notra dyrebil

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

 1. Hold avstand til sjåfør (1-2 meter). Det skal ikke håndhilses.
 2. La sjåfør ta seg av alt papirarbeid. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel/egenerklæring på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.
 3. Være nøye med håndhygiene.
 4. Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
 5. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

 1. Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 1-2 meters avstand).
 2. Foreta all papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent
 3. Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig.
 4. Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Se mer om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. på medlem.nortura.no.

 


 

Slakting av sau og lam hittil i år

Hittil i år, per uke 18 (3. mai) har Nortura slakta i underkant av 28 000 lam og 10 400 sau/ung sau. Det er en liten økning på 3 % for lam, mens for sau/ung sau på samme nivå som 2019.

Middel slaktevekt på lam var i perioden på 19,1 kg og 76 % av lamma er innenfor kvaliteten som gir Stjernelam-tillegg. Nortura-sauebonden leverer derfor imponerende god slaktekvalitet på de lamma som blir slakta etter nyttår. 

Salget på høyde med fjoråret 
Nortura jobber godt for å øke salget av sau og lam utenom sesongene, samtidig som vi utnytter drahjelpen i det at produkt som lammelår, fårikålkjøtt og pinnekjøtt er mat som alle «må ha» når det er sesong. Serien Gilde Hverdagslam har etablert seg med et jevnt og godt salg i dagligvarehandelen.

Programmet «Matsjokket» på NRK ga oss god hjelp til å sette fokus på sauen. Nå finnes fårehamburgeren fra Gilde og Nortura stort sett i alle kjeder. I årets grillsortiment er det også flere nye produkter au sau og lam. Salget av lammelår til påske gikk litt ned, men kjedene har lovet å ta igjen det tapte salget i ukene etter påske, i sum er salget på sau og lam hittil i år som i fjor.

 


 

Tiltak for en campylobacterfri sommer

I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

Uteområde:

 • Plassere gjødsla fra forutgående innsett mer enn 50 meter fra produksjonsenheten, og på avrenningssikker grunn.
 • Opprettholde en vegetasjonsfri sone på minimum 2 meter fra husveggen.
 • Holde beitende husdyr mer enn 10 meter fra produksjonsenheten. Vær også obs ved spredning av husdyrgjødsel!
 • Ajourholde åtestasjoner eller påse at skadedyravtaler blir fulgt etter intensjon.
 • Fjerne fôrspill under fôrsiloer og der det ellers måtte være fôrspill.
 • Sikre inntaksluft med netting, og påse at nettingen ikke er gjengrodd med støv og skit. Finnes det inntaksluft fra deler av loft eller låve hvor det er tilgang til gnagere og fugl, må det etableres ordning så disse ikke kan oppholde seg på netting over luftinntak eller på annen måte kan komme i kontakt med dyrerom.

Mellom innsett:

 • Gode vaskerutiner! La huset få tørke godt opp i forkant av neste innsett, alternativt fyre for rask opptørking. Rense UV-filter (for de som har krav om dette), samt skifte pære hvis dette ikke er gjort siste året.
 • Holde porter lukket i tomperioder mellom innsett, og holde dører og vinduer lukket i birom. Må disse holdes åpne, skal det være innsatt finmasket netting som tetter godt mot karm.
 • Etablere sikre rutiner for innkjøring av flis (strømateriell). Vask og desinfeksjon av hjul på kjøretøy med mer.

Gjennom innsettet:

 • Bruk slusa riktig. Hver gang!
 • Holde birom rent og ryddig, samt fjerne unødvendige elementer i forhold til produksjonen.
 • Lagre rull(er) for papir som benyttes til fôring de første dagene i plast og smittefritt.
 • Være bevisst og tenke smittepress i enhver handling dere foretar opp mot produksjonen. Vask og desinfiser alt utstyr og alle redskaper som tas inn i husdyrrommet! Det gjelder også redskap/utstyr du bærer ut døde dyr i.

Ved påvisning av campylobacter i forutgående innsett, må gjødsla plasseres så langt vekk fra egen og andres fjørfeproduksjon som mulig. Gjødsla skal tildekkes. Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger. Da pressperioden er sammenfallende med redusert bemanning på grunn av ferieavvikling, ber vi produsentene om å etterspørre denne oppfølgingen dersom kontakt ikke er etablert umiddelbart etter utslakting.

 


 

Auka sal av kje i kampanjen

Nortura hadde også dette året kje-kampanje i samarbeid med ein del Nortura-geitebønder, Meny, Jakobs og Mega. 

– I veke 7, 10 og 17 slakta vi 2 200 kje frå geitebønder som hadde avtalt slakting av kje med oss. Dette året vart det jobba betre med salet enn i fjor, og det ga resultat. Vi oppnådde ein salsvekst på 20 %, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem. 

– Dei to fyrste kampanjevekene fekk vi seld alt som var tilgjengeleg, medan det vart overskot av kje i veke 17. Vi må difor jobbe vidare med korleis vi skal få denne varestraumen til å fungere enda meir optimalt. 

 


 

Ristesjuke hos gris – besetninger til forskningsprosjekt søkes

Årsaken til ristesjuke hos spedgris var inntil nylig ukjent. Vi vet nå at denne sjukdommen kan skyldes infeksjon med et virus som heter Atypisk Porcint Pestivirus (APPV). Grisunger med symptomer (risting) er smittet i drektigheten, men vi vet svært lite om sammenhengen mellom smitte, symptomer, utvikling og varighet av immunitet. 

Purke med unger

NMBU-Veterinærhøgskolen starter i år opp et forskningsprosjekt der de ønsker å studere utvikling av sjukdommen, samt smitte og immunitet. Dette skjer i samarbeid med Helsetjenesten for svin. Vi ønsker derfor kontakt med besetninger som har eller jevnlig har kull der flere av grisungene har ristesjuke. Prosjektet starter opp på høsten 2020.

Er du interessert i å delta i prosjektet, kan du allerede nå kontakte din lokale veterinær i Nortura, se mer på medlem.nortura.no/gris.

Vil du vite mer om ristesjuke, finnes det mer informasjon i artikkel i fagbiblioteket på vår medlemsside.

 


 

Marked

Det er en god dekning på storfe på 98 % og det slaktes ca. 3400 storfe. Det er importkvote tilgjengelig slik at totalmarkedet blir dekket opp i de dagene det kan være noe mindre storfe som følge av helligdager i mai.

Det slaktes 15.400 gris med en dekning på 100 %.

Lite slakting av sau og det som slaktes benyttes lokalt.

 


 

Pris

Smågrisprisen økes med kr. 30,- fra mandag 18. mai. Salgspris for helsegris ved 25 kg er da kr. 800,- per stk. Pris på livkalv okse og fôringsdyr okse økes med kr. 2,- per kg fra samme dato. Det er ingen andre prisendringer.