Nortura i Bondebladet uke 20/2020

 

Prognosen 2020 per mai – økt salg som følge av covid-19

Den reviderte prognosen for 2020 viser økt salg av egg, storfe og gris som følge av tiltak for å redusere spredning av covid-19. Salgsprognosen ut 2020 vil være mer usikker og preget av de tiltak myndighetene har innført. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og eventuelt videre stenging av grenser som vil påvirke salget mest.

I prognosen for mai 2020 har vi lagt til grunn at det vil være om lag 3 % flere mennesker i Norge samlet for 3. kvartal enn normalt. Totalmarked vurderer at stengte grenser, og dermed bortfall av grensehandel til nå har økt salget av helslakt i Norge.

Prognose 2020 – per mai 2020

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv

84 400

98

9 000

100 400

101

- 6 600

1 751

Lam

19 300

100

806

18 500

101

1 600

2 891

Sau

4 700

106

 

4 300

72

400

26

Gris

129 500

98

2 400

133 400

101

- 1 500

2 162

Egg

66 800

102

650

66 900

101

600

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Storfe
For storfe prognoseres en økning i salget av storfe på nærmere 1 % i 2020. Det er 1 800 tonn høyere enn forrige prognose. Den største økningen ser vi som følge av stor etterspørsel etter kjøttdeig av storfe i perioden med som er innført med begrensninger i samfunnet.

– Vi ser at storfe har en viktig plass også i hverdagskostholdet i Norge. Salgsøkningen vi nå har sett vil nok være midlertidig, og gå mot en mer normal utvikling etter hvert som samfunnet åpnes opp, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Produksjonen ventes å gå ned med 2 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt.   

Sau/lam
Salget av lam har vært svakt og uttaket fra reguleringslager har hittil i år vært lavere enn forventet.

Prognosen for lam viser nå et overskudd på 1 600 tonn i 2020, etter at hele importkvoten fra Island og WTO-kvote er forutsatt tatt inn.

– Det er fortsatt overproduksjon av lam og det ligger fortsatt over 2 000 tonn med lam på reguleringslager. Disse er heldigvis av god kvalitet og holdbarhet, så vi håper aktører i bransjen ser muligheten til å benytte seg av lam fra reguleringslager inn i grillsesongen, sier Skulberg.

Gris
Det har vært økende etterspørsel etter gris og prognosen for året viser også for gris en økning på 1 %. Som for storfe ser vi en midlertidig økning i salget av produkter med gris.

Prognosen for tilførslene er imidlertid også oppjustert på grunn økte slaktegrisvekter. Til sammen gir dette et lite underskudd i prognosen som gir oss mulighet for å kunne ta ut målprisen på gris. – Det er positivt, og et godt utgangspunkt for 2021 når reguleringseksporten forsvinner, sier Skulberg.  

Egg
Prognosen viser nå et overskudd på 600 tonn egg i 2020 – noe lavere enn sist prognosert. Salget av egg i starten av året var svakt, men har økt voldsomt som følge av at store deler av den norske befolkningen har holdt seg hjemme. Denne salgsveksten er midlertidig. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 1 prosent for hele 2020 etter en god vekst i 2019. 

Tilførslene prognoseres å øke med 1,6 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 370 tonn som følge av førtidsslakting og det prognoserte overskuddet etter sommeren kan håndteres med dette virkemiddelet.

– Selv om det nå i en periode har vært unormalt høyt forbruk av egg advarer vi mot nyetableringer i eggproduksjonen. Det er fortsatt overskudd av egg ved en normal situasjon, og vi vil etter hvert oppleve at vi kommer tilbake den, sier Skulberg.

Grillsommer
Det er storfe og gris som opplever økt salg som følge av bortfall av grensehandel. Vi legger til grunn at grensene vil være stengt frem til 16. mai som er myndighetens sist kjente beslutning. Både anslag på antall mennesker i Norge igjennom sommeren og effekt av stengte grenser er usikre. Videre har vi i prognosen lagt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial.

 


 

Noen råd i siloslåtten

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

Slåttemark

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. Den faktoren vi har minst kontroll med er været, men takket være ensileringsmidler så går det stort sett bra også under våte forhold.

– Mange ting må du ha tenkt på lenge før slåtten (valg av grasblanding, kløver, gjødsling, sprøyting, kalking, arealdisponering, etc.), men en del av det du kan påvirke i siloslåtten, minner Ingvar Selmer-Olsen og Finn Avdem om i fagartikkelen som du finner under Fôring i fagbiblioteket på storfe og småfe.

Logg deg inn for å lese!

 


 

Nortura øker andelen nøkkelhullsprodukter

I 2019 var over 18 prosent av Gilde og Prior sitt totale salgsvolum nøkkelhullsprodukter. Nå lanseres magrere alternativer i baconhylla. Sist ut er Prior kyllingbacon og Gilde Go&Mager bacon.

Nyhetene kommer i tillegg til eksisterende Prior kalkunbacon som har blitt et populært produkt med en betydelig salgsvekst det siste året. De tre bacon-alternativene inneholder alle 70 prosent mindre fett enn vanlig bacon av svin, og de er nøkkelhullsmerket.

Satsingen på Gilde Go&Mager i Norgesgruppen sine butikker i 2019 bidro til en reduksjon på 20 tonn mindre fett ut til befolkningen. Samtidig har avlsarbeid på svin gitt en høyere kjøttprosent per gris har totalt bidratt til en reduksjon på omtrent 250 tonn kjøttfett siden 2018. Selv om nøkkelhullsmålet er nådd, vurderer Nortura å øke det ytterligere, og det er fortsatt mye fett som skal reduseres før Nortura ser seg fornøyde.

 


 

Foreløpig prisløype gris for 2. halvår 2020

Avtalepartene i jordbruket har torsdag 30. april avtalt å øke målprisen for gris med kr 1,46 til kr 33,89 per kg for avtaleåret 2020/2021. Forutsatt balanse i markedet, legger vi opp til å ta ut den avtalte målprisen.

Fra mandag 29. juni (uke 27) økes engrosprisen for gris med kr 0,80 per kg. Vi legger opp til en ytterligere økning i august, samt at prisopptrappingen mot jul vil bli gjennomført etter samme modell som tidligere. De endelige detaljene i prisløypa vil bli varslet så snart de er klare.

 


 

Marked

Som følge av økt ekstra avtaletillegg fra Nortura slaktes det ca. 4750 storfe denne uka, som gir en god dekning på 87 %.

Det slaktes 20.000 gris med en dekning på 102 % som det jobbes med å få unna slik at innfrysing unngås.

Det er nå 50 % dekning på sau, med slakt av 270 stykk. Ingen slakt av lam.

Etterspørselen etter egg er fortsatt svært høy. Produksjonen er stabil, men på grunn av stor etterspørsel vil forbrukerne oppleve mangel på en del pakningstyper i perioder. I hovedsak er markedet dekket.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.