Nortura i Bondebladet uke 17/2020

 

Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter

– Vi øker noteringsprisen på smågris og vi senker omsetningsgebyret på smågris som leveres på direkteavtale, sier Karin Marie Røhne, regionssjef Medlem Øst, og nasjonalt ansvarlig for gris.

Nortura styrker økonomien for norske svineprodusenter

Nortura har som mål at verdiskapningen i verdikjede gris i arbeidsbetaling skal være rettferdig fordelt mellom smågrisprodusenter og slaktegrisprodusenter. 

Med bakgrunn i overskuddssituasjonen de siste årene har økonomien generelt sett vært svak for alle svineprodusenter. I den samme perioden har vi sett en kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjon i form av flere avvente gris pr purke. 

Det har skjedd en betydelig skjerping av krav for til god dyrevelferd, både fordi vi nå har en mer effektiv og vital gris krever mer og som følge av de krav og forventninger som forbruker og samfunn stiller til oss. Dette medfører kostnadsvekst for alle, men i sum har kostnadsveksten som følger av økt arbeidstidsforbruk og bruk av innsatsmidler som strø, rotemateriale og plass vært størst for slaktegrisprodusentene. Vi har kontinuerlig en avskalling av produsenter i norsk svineproduksjon, denne har vært størst blant slaktegrisprodusenter, når vi korrigerer for premiert utkjøp av purker. Konsekvensen har blitt at vi i tillegg til å ha en overskuddssituasjon for svinekjøtt har hatt en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige smågris for salg og tilgjengelige slaktegrisplasser for oppfôring. 

Det siste halvåret har vi sett en gradvis bedring i forhold til denne problemstillingen med bakgrunn i de tiltakene som er iverksatt. I den modellen vi bruker for å beregne smågrispris så har vi hensyntatt de endringer som er knyttet til dyrevelferd og økt effektivitet i smågrisproduksjon, og det er årsaken til at den siste endringen i pris knyttet til vektklasser på slaktegris ikke nødvendigvis aleine er nok til å løfte smågrispris. 

Øker smågrisprisen
Prisendringen vil føre til en økning i slaktevekt, basert på en vurdering av hva størrelsen på denne vil bli, så ser vi nå at det er rom for å øke noteringsprisen for smågris med 20 kr pr. Denne endringen vil bli effektuert fra mandag 20. april. 

Vi lever i en konkurransesituasjon, vår jobb er å sørge for en best mulig økonomi for våre medlemmer. Vi registrerer at en av de andre aktørene velger å løfte prisen på smågris med mer enn 20 kr. Det vil medføre at forbedringen som skulle komme på slaktegris blir utlignet av en høyere smågrispris. Derfor gjør Nortura følgende: 

Omsetingsgebyret reduseres fra 5 til 2 kr pr gris for smågris som er omsatt ved direktelevering og meldt inn via Min Side. I sum gir dette i sum en inntektsøkning på 23.000 kr pr 1000 solgte smågris. 

For gris som omsettes ordinært så økes gebyret til 15 kr pr gris, meldt inn via Min Side og 20/15 kr for gris som selges/kjøpes og ikke er meld inn via Min Side. 

Nortura ønsker en enda høyere andel av grisen omsatt på direkteleveringsavtaler. Vi kommer til å prioritere arbeidet med å formidle kontakt mellom smågris og slaktegrisprodusenter som i dag befinner seg i SPOT-markedet.  

Vi vil minne om at god kvalitet på smågrisen er en viktig for å lykkes både for deg som er smågrisprodusent og for de som skal fore opp grisen til slakt, det er en forutsetning for å få på plass forpliktende langsiktige avtaler mellom kjøper og selger. Vi ser at den økte innsatsen for å løfte smågriskvalitet gir en nivåheving i så måte, det styrker vår konkurransekraft.   

Markedet er i bedring og vi ligger nå stabilt med et underskudd på ca -1000 tonn i totalmarkedet. Nortura opplever en betydelig økning i etterspørsel på dagligvare, men vi opplever også et kraftig fall i Proff-markedet som følge av tiltakene knyttet til Covid19. En kg i økning i slaktevekt i totalmarkedet utgjør omtrent 1 400 tonn svinekjøtt. 

– Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet. Vi vil oppfordre til at den bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til en forsiktig økning i vekter, og dermed også gir en inntektsøkning på den innsatsen som legges ned både for slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter, sier Røhne.

Økt pris for tung slaktegris
Nortura økte prisen på slaktegris fra 85 til 90 kg med 80 øre pr. kg. fra mandag 13. april. For deg som produsent så betyr dette at du nå kan fore til en litt høyere vekt uten at du får et nedtrekk i pris for den grisen som havner i intervallet 85 – 90 kg.

 


 

Leder av Ny Mulighet AS på Otta ansatt

Svein Leirflaten blir daglig leder av Ny Mulighet AS på Otta. Leirflaten er i dag fabrikksjef ved Nortura Otta, som legges ned innen 1. august.

Svein Leirflaten

Ny Mulighet AS ble etablert for å starte med produksjon av frossent fôr til kjæledyr samt foredling av nye produkter til dagligvare. Produksjonen skal foregå i lokalene til Nortura på Otta og Nortura er majoritetseier. I tillegg gis det plass til lokale aktører som ønsker å drive produksjon og salg av lokalmat.

– Jeg er utrolig glad for å fortsatt få være med å skape verdier for lokalsamfunnet på Otta og for den norske bonden, selv om slakteriet legges ned, sier Svein Leirflaten. – Jeg legger ikke skjul på at det har vært en tøff sak at mange mister jobben sin i et lite lokalsamfunn. Men da synes jeg det er veldig meningsfylt å få være med å skape noe nytt her på Otta, sier han.

Leirflaten starter i den nye stillingen 1. mai og vil fremover prioritere arbeidet med å rekruttere nøkkelpersoner til virksomheten som skal bidra til å gjøre lokalene klare for drift fra høsten av. Stillingene blir lyst ut både internt og eksternt. Styreleder for Ny Mulighet AS, Jon Kasland, setter stor pris på å ha Leirflaten på plass.

– Vi er glade for å få en meget erfaren og kompetent leder av virksomheten så raskt på plass. Det blir viktig for å rekruttere nøkkelpersoner fremover og rigge anlegget for drift, sier Kasland.

John Brede Randen går inn som leder for Nortura Otta i omstillingsperioden frem til august. Han er i dag nestleder ved fabrikken. Prosessen med å finne løsninger for den enkelte medarbeider er i full gang, i tråd med Norturas omstillingsavtale.

 


 

Verpehøns og Gullhøns fra Nortura Elverum

Nortura Elverum har det siste året tatt over slaktingen av «Gullhøner» fra Hærland, og på Elverum skal det produseres i underkant av 700 tonn høneprodukter i løpet av 2020.

Elverum har økt kapasiteten og produksjonen kjøres maskinelt i større grad enn tidligere. FBI-programmet om verpehøner på NRK i 2017 bidro sterkt til å sette fokus på verpehøns som matressurs, og Nortura tok den gang grep for å kunne tilby høneprodukter til forbrukerne. På Elverum slaktes ca. 100 tonn verpehøns.

– Med dette er vi med på å redusere matsvinn, og det er veldig positivt. Samtidig tilbyr vi et spennende produkt til forbrukerne, forteller fabrikksjef ved Nortura Elverum, Johnny Stafsnes-Gregersen.

 


 

Tid for Kje

Nå på våren er det sesong for en fantastisk spesialitet fra Nortura, nemlig Stjernekje. Noen få Sparbutikker, Mega, Meny og Jacobs-butikkene kan friste med ferske Kje i to kampanjeuker uke 11 og uke 18, fra 27. april - 3. mai.

Bruken av kjekjøtt øker stadig og blir mer populært. For mange har dette blitt en skikkelig delikatesse og mattradisjon. Stjernekje er utvalgte ferske kje med krav til kjøttfylde og vekt, altså kje av ypperste kvalitet.

Se mer om kampanjen og oppskrifter med kjekjøtt på medlem.nortura.no.

Løp og kjøp, eller bestill hos din butikk!

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4400 storfe denne uka som gir en dekning mot etterspørsel på 74 prosent. Det er nå tomt for storfe på reguleringslager, men mulighet for import gjennom kvote. Kvoteutnyttelsen er nå på ca. 70 prosent. 

Det slaktes ca. 19.000 gris, som gir en dekningsgrad på 101 prosent og et overskudd på ca. 250 gris. 

Fra 15. april defineres lam som ung sau. Det slaktes 90 sau, ingen slakting av lam. Markedet dekkes lokalt.

Etterspørselen etter egg i dagligvaremarkedet er svært høy, og salg til storhusholdning har nærmest opphørt. Eggproduksjonen er stabil, men på grunn av stor etterspørsel vil forbrukerne oppleve at det er noe mindre egg i butikkene. Det kan være mangel på en del pakningstyper i perioder, men i hovedsak er markedet dekket. 

 


 

Pris

Fra og med 20. april økes avregningsprisen for storfe, alle klasser og grupper, med kr 0,80 per kg, endringen skyldes økt engrospris. I tillegg økes ekstra avtaletillegg med kr 0,40 per kg til kr 0,70 per kg.

Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg, se egen info.