Nortura i Bondebladet uke 16/2020

 

Reduksjon i verdi på storfehuder 

Alle markeder påvirkes av Korona viruset. I Italia er all industri som ikke er samfunnskritisk industri beordret stengt. Italia er det desidert viktigste landet for garving i Europa og står for ca. 70 % av Norturas omsetning av storfehuder.

Storfehuder

I tillegg så ser vi at garverienes mottaker av huder som produserer luksusprodukter har lukket sin produksjon inntil videre. Det samme gjelder de fleste bil- og møbelprodusenter.

I praksis så betyr dette at vi nå framover kommer til å produsere kun for lager. Og det store spørsmålet er når vil dette åpne opp igjen og hva slags priser kan vi da regne med? Det eneste vi kan si med sikkerhet er at prisene vil ligge lavere, men det er ingen som vet hvor lavt. Det er dog grunn til å frykte at fallet vil bli betydelig.

Verdien av storfehud er lagt til i noteringsprisen til produsent. Når verdien av hud blir lavere reduseres utbetalingsprisen til produsent. Dette er bakgrunnen for at noteringsprisen på storfe ble redusert fra mandag 30. mars. 

 


 

Minner om videre prisløype for storfe 1. halvår

Prisløypen for storfe ble korrigert ved prisopptrappingen som startet 16. mars med ekstra avtaletillegg i tillegg til økt engrospris. Videre prisløype 1. halvår er som følger:

  13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg - kr 0,35 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 0,95 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40

Det har som kjent vært åpnet for import av ferskt storfekjøtt med generell tollnedsettelse i en periode. For å redusere behovet for import i størst mulig er det ønskelig med høyest storfeslakting fra og med uke 16 og frem til ferien, priskurven som er satt skal stimulere til det. 

 


 

Navlebrokk hos gris

Årsaken til brokk eller utbulinger hos den enkelte gris kan være vanskelig å fastslå uten obduksjon. Derfor er det viktig å observere grisen nøye og følge med på allmenntilstanden. 

Hos gris med klassisk navlebrokk kan det forekomme at tarmene avklemmes i brokksekken, noe som er svært smertefullt, og grisen må derfor umiddelbart avlives. 

Brokk er ikke bare brokk. De fire hyppigste typer av «utbulinger» rundt navleområdet omfatter:

  • Navlebrokk – med tarmer i brokksekken
  • Byller – med f.eks. puss
  • Arrvev – pga. at det har vært infeksjon i området
  • Cyster

Navlebrokk – hva gjør du?
Husdyrmiljøet og produsentens håndtering av grisen har vist seg å ha betydning for utvikling av navlebrokk. Årsaker til brokk er både mekaniske og infeksiøse og det er derfor en del helt konkrete ting du som produsent kan gjøre for å redusere frekvensen av brokk i din besetning.

Tidspunkt for å forebygge brokk er nøkkelen. Erfaringsmessig vet vi at dersom brokket oppstår senere enn første levedøgn forsvinner den ikke. Derfor gjelder det å være forberedt til grising og gjøre klart det man kan på forhånd.

Se hvilke tiltak i artikkel i fagbiblioteket på medlem.nortura.no/gris eller i utsendt nyhetsbrev.

 


 

Kretsutvalgene i Nortura

Hvem er valgt inn i kretsutvalget i din Nortura-krets? 

På medlemsweben under medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering finner du oversikt over ledere og medlemmer i kretsutvalgene for 2020-2021. Oversikten inneholder kontaktinformasjon som e-post og mobilnummer. 

Eierorganisasjonen i Nortura SA er delt inn i 140 kretser og 6 regionutvalg (RU). RU-møtene som nå er gjennomført velger arbeidsutvalget (AU) i hvert regionutvalg i tillegg til årsmøteutsendingene. Årsmøtet i år vil for øvrig bli gjennomført som et telefonmøte tirsdag 28. april.

Er du usikker på hvem som er tillitsvalgt i ditt område, sjekk ut på nettsiden.

 


 

Nortura Proff-ansatte trår til i produksjonen

HORECA-markedet (hoteller, serveringssteder, etc) er i en krevende situasjon som følge av tiltakene som er iverksatt for å redusere koronasmitte. Nortura sitt salg rammes tilsvarende. Medarbeidere i Nortura Proff, som betjener dette markedet trår til nå til i produksjonen på Nortura sine fabrikker som har høy aktivitet fordi det er vekst i dagligvaremarkedet. På den måten reduserer vi behovet for permitteringer.

Med 150 - 200 ansatte i karantene som følge av koronasituasjonen er det et ekstra behov for medarbeidere på Nortura sine fabrikker. Denne utfordringen er nå omdisponeringen av ressurser med på å løse. Omkring 30 Nortura Proff-ansatte tar nå jobb i produksjonen (da dette gikk i trykken). Også for andre ansatte som berøres av situasjonen forsøker vi å finne gode løsninger.

Det er dessverre likevel behov for å permittere noen ansatte både i Proff og salg i tråd med nedgangen i markedet, det gjøres fortløpende vurderinger av behov og situasjonen.

 


 

Våre nye filmstjerner

Etter å ha sett den nye reklamefilmen til Gilde så var det slett ikke ufortjent at Per Jarle Myklebust og Geir Thomas Myklebust fra Byrkjelo fikk overrakt blomster av kretsleder Steinar Evebø i kretsmøtet i Gloppen i februar.

Har du ikke sett filmen på TV, kan du se den på vår facebookside Medlem Nortura, eller på medlem.nortura.no.

Per Jarle Myklebust (t.v.) og Geir Thomas Myklebust (t.h.) og kretsleder Steinar Evebø
Per Jarle Myklebust (t.v.) og Geir Thomas Myklebust (t.h.) og kretsleder Steinar Evebø i midten.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3600 storfe som gir en dekningsgrad på 49 prosent. Det er bestilt ca. 200 storfe fra reguleringslager, og med det er reguleringslageret for storfe tømt. Markedet suppleres med noe import.

På gris er dekningen på 100 prosent, ca. 18 200 slakt. Det leveres 500 tinte gris i begynnelsen av uke 16.

For småfe slaktes det ca. 150 sau og 90 lam. Etterspørselen dekkes lokalt.

 


 

Pris

Fra og med 13. april går avregningspris for storfe, alle klasser og grupper opp kr. 1,30 per kg, endringen skyldes økt engrospris, og redusert omsetningsavgift. I tillegg reduseres ekstra avtaletillegg som vist i tabellen.

Avregningspris for lam, alle klasser og grupper, går ned kr. 1,00 per kg, som følge av redusert engrospris.

For gris er vektgrensen for høyeste pris på slaktegris økt til 90 kg, dvs. at prisen for vektgruppe 85,1 til 90 kg går opp med kr. 0,80 per kg. Det er også foretatt en prisreduksjon for de laveste gruppene, se prislisten.