Nortura i Bondebladet uke 14 - 15/2020

 

Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

– For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite.

– Det fyrste ein bør gjera, er å utnytte muligheitene til adopsjon av lam slik at alle friske vaksne søyer minimum går med to lam. Ein bør så vurdere om støttefôring med kraftfôr om våren er nok til å gje tilfredsstillande tilvekst på lamma. Dette er særleg aktuelt dersom ein har gode sommarbeite. Når desse muligheitene er brukt opp, vil det som regel vera ein del lam som blir overskotslam. Desse bør du ha eit gjennomtenkt opplegg for, seier Avdem.

Viktig for alle overskotslam
Pass på at lamma får nok råmjølk, helst frå mora dvs 1,5 til 2 dl når dei er fødde og ca 1 liter råmjølk det første døgnet for eitt 5 kg`s lam.

Ta bort lamma som skal bli overskotslam når dei har gått med mora i ca 1 døgn. Ha gjerne ei tilvenningsavdeling der det er enkelt å fylgje opp lamma når dei skal lære seg å drikke mjølkeerstatning av smokk.

Overskotslam som ikkje har fått råmjølk frå vaksinert sau, må vaksinerast mot pulpanyre ved ca tre vekers alder. Vurder også om lam som har fått råmjølk frå vaksinert sau, bør bli vaksinert.  

I kategorien Lamming finn du ein artikkel om ulikt oppdrett av overskotslam der du kan vurdere det som passer best for deg.

Overskotslam på raigrasbeite
Overskotslam på raigrasbeite

 


 

God hygiene er alltid viktig

I disse dager er hele samfunnet opptatt av smittehygiene for å begrense spredning av korona-viruset mellom folk. Viruset er ikke et dyrehelseproblem. For deg som husdyrprodusent er det fortsatt de ordinære, daglige tiltakene med etterlevelse av god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de rutinemessige smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer) som gjelder.

Stell av dyr dersom du er syk, i karantene eller isolat
Dersom du er syk bør du forsøke så langt som råd å skaffe bistand til det daglige stellet av dyra fra friske personer. God beredskapsplanlegging er viktig for alle situasjoner der du selv kan bli forhindret fra å stelle dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe bistand, har helsemyndighetene nå vurdert hvordan bønder i karantene eller isolering kan stella dyra. Se nærmere info om dette på Mattilsynets sider. Det understrekes at man skal følge helsemyndighetens krav for å forebygge smitte.

Husk tiltakene som gjelder ved henting av dyr og egg
Nortura har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre spredning av smitte til vårt personell. Dette er viktig for å sikre driften på våre fabrikker og for at vi kan levere på vår samfunnsforpliktelse for å sikre matforsyningen. Ved henting av dyr er det innført tiltak som skal begrense kontakt mellom sjåfør og deg som bonde. Etterlev de råd vi har gitt! Rådene vil også gjelde når Nortura henter egg på gården.

Vi understreker at dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Informasjon fra Mattilsynet og tiltak ved henting av dyr og egg er lenket opp på medlem.nortura.no.

Følg ellers med på våre nettsider for siste oppdaterte status på tiltak, både fra oss og fra myndighetene!

 


 

Våre rådgivere er tilgjengelig

Alle våre rådgivere er tilgjengelig per telefon og kan yte rådgivning via telefon/Skype om du trenger det.

Om dere er en gruppe/krets e.l. så er det mulig å samles i et Skypemøte.

Ta kontakt med oss om det er ønske eller behov så ser vi hva vi kan organisere.

 


 

Stor etterspørsel etter Angus

Etterspørselen etter slakt av Nortura Angus er meget god. De to neste kampanjeperiodene er ukene 18/19 og ukene 23/24. Kampanjeuker for andre halvår kommer vi tilbake til over påske.

Foto: Jeanette Villanger Håland

Det er viktig at dyr som det er avtalt hentedag på blir levert i henhold til avtale. Dyrene på Angus-avtalen blir slaktet på Norturas anlegg, og transporten fra våre anlegg til Prima er bestilt. Ved avvik i leveransen vil disse slaktene ikke komme frem til Prima. Dette fører til redusert volum til butikk og økte kostnader. Nortura er avhengig av din hjelp for å få til en effektiv vareflyt av Nortura Angus slakt.

Angus-avtalen er et samarbeid mellom Nortura og Prima med leveranser av ferskt kjøtt fra rasen Aberdeen Angus til Meny, vilkår er beskrevet på www.tyr.no/angus.

 


 

Råd ved klipping av sau

Mattilsynet sier at saueklipping kan gjennomføres, og at saueklippere sidestilles med andre yrkesgrupper som må utføre nødvendig arbeid på gårder. Det betyr at saueklipper må innhente smittestatus hos eier før besøk.

Dersom det er umulig å få gjennomført klipping før lamming, så kan sauen også klippes etter lamming. Det må skje minst 14 dager før utmarksbeiteslipp slik at det blir et isolerende ull-lag på sauen før den slippes på utmarksbeite.

Mattilsynet sier at klipping skal være utført seinest 1. juli, les mer på Mattilsynet sine sider.

 


 

Marked

Det slaktes 3350 storfe uka før påske og 950 påskeuka, som gir 80 prosent dekning. Supplert med uttak i underkant av 500 storfe fra reguleringslager disse ukene, og noe import dekkes markedet. Reguleringslageret for storfe nærmer seg nå tomt.

Det slaktes ca. 20 000 gris uka før påske og vel 5 100 gris påskeuka, markedet er godt dekket og ca. 700 gris går til innfrysing. 

Det slaktes ca. 2900 lam uka før påske, en del av disse fryses inn. Av sau slaktes det ca. 950 og Nortura håper på å få avsetning på de fleste av disse.

Etterspørselen etter egg i dagligvaremarkedet er høy, mens salg til storhusholdning nærmest har opphørt. Eggproduksjonen er stabil, og man antar forbrukerne spiser omtrent lik mengde som vanlig slik at markedet sett over en periode dekkes. En del pakningstyper vil det likevel være mangel på. 

 


 

Pris

Fra og med mandag 30. mars er det, som følge av reduserte hudverdier, nedgang i avregningspris for Ung okse, kastrat og kvige, alle klasser og grupper, ned 0,22 kr per kg, Ung ku, ku og okse, alle klasser og grupper, ned 0,26 kr per kg, og Kalv, alle klasser over 50,0 kg, ned 0,33 kr per kg.