Nortura i Bondebladet uke 1/2020

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking.
  • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 

Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre bønder i Gjesdal
Her kommer dyrebilen godt fram på nybrøyta vei hos en av våre bønder i Gjesdal.

 


 

Endringer i Norturas organisering

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen ønsker å tydeliggjøre resultatansvar og kostnadsbildet gjennom hele verdikjeden og endrer organisering fra nyttår.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen

Panengstuen startet 1. september i år og har brukt tid på å gjøre seg kjent med selskapet og konsernets organisering. Den nye organiseringen vil ha mer spissede forretningsområder enn før, som trekkes helt opp til konsernledelsen og gir en noe større ledergruppe. Den nye modellen vil også samle kostnader og regnskap tilknyttet råvareområdet; inkludert slakting, medlemsdemokrati, rådgivning, totalmarked og industrisalg helslakt.

– Jeg gjør dette for å samle kostnadsbildet og regnskap knyttet til vår formålsparagraf og medlemsvirksomhet på den ene siden, og de mer kommersielle resultatene på den andre siden, sier Panengstuen. – Synliggjøring av resultater og kostnader i de respektive områdene vil forhåpentligvis gi både ledelse og eiere bedre innsikt og forståelse av resultatene, samt gi mer målrettede tiltak ved behov, sier hun.

Panengstuen deler også opp Rødt kjøtt og Hvitt kjøtt og egg i to resultatområder. Områdene vil ha ansvar for salg til dagligvare (både EMV og merkevare), foruten produktutvikling, kategoriarbeid og marketing. I tillegg samles Proff og industrisalg (uten helslakt) til ett forretningsområde. De tre områdene bestiller fra produksjon, mens verdikjedestyring (S&OP) skal sikre optimal varestrøm og balansering gjennom hele verdikjeden. Nortura Vekst er et nytt område som samler datterselskaper, IT/digitalisering og forretningsutvikling. Dagens Innovasjon og FoU legges også hit.

– Jeg tror vi har stort potensiale til innovasjon og forretningsutvikling, både innenfor digitalisering, bærekraft, og nye forretningsmuligheter og kategorier utenfor dagens kjerneområde. Jeg ønsker at vi ser dette i sammenheng og har en stram porteføljestyring og rapportering på de prosjektene vi jobber med, sier Panengstuen.

Det skjer også en tydeliggjøring knyttet til øvrige stabsområder. HR går inn i ledergruppa, og Trygg mat og dyrevelferd løftes opp som en stabsfunksjon som rapporterer direkte til konsernsjef. Bærekraft og samfunnsansvar fortsetter som eget område sammen med kommunikasjon.

– Trygg mat, dyrevelferd og bærekraft er fundamentet i alt vi driver med. Det må være integrert i vår virksomhet på alle nivåer, og skal være noe som samfunnet kan se oss i kortene på, sier konsernsjefen. – HR mener jeg har en helt naturlig plass i konsernledelsen for et selskap med over 5000 medarbeidere. Vi trenger å sikre rett kompetanse og utvikling hos våre medarbeidere, og rekruttere de beste.

Dagens konserndirektører fortsetter i stor grad med samme ansvarsområder som i dag, med noen justeringer ettersom en del områder splittes opp. Hans Thorn Wittussen fortsetter som visekonsernsjef. I tillegg er det kommet nye navn i konsernledelsen både på HR og Proff/industri. Det rekrutteres også nye ledere for Økonomi (finans, innkjøp, controlling, regnskap og juss), samt Rødt kjøtt og Hvitt kjøtt og egg.

– Jeg er takknemlig for de som ønsker å være med videre og føler jeg har et veldig godt lag med meg. Så gleder jeg meg til å få på plass nye kolleger også i de funksjonene som enda ikke er besatt.

Organiseringen trer i kraft fra 1. januar 2020.

 


 

Førtidsslakting av verpehøns

Det det blir førtidsslakting av verpehøns for å redusere eggproduksjonen mellom nyttår og påske. Runden omfatter innsett som blir 78 uker i uke 4-11, og førtidsslaktingen kan skje i uke 1-8. 

Høner

De som har høner i rett alder, skal ha fått e-post om det, men ta gjerne kontakt om du er i tvil. Nytt i denne omgangen, er at det er ulik sats for kompensasjonen for miljøinnredning og frittgående. Satsen for miljøinnredning er 7,90 kr per kilo egg som fjernes, og for frittgående er den 8,40 kr/kg. 

Det er beregnet at det er behov for å fjerne 200 tonn egg i denne omgangen. Det blir mest sannsynlig mer førtidsslakting i 2020, men trolig ikke før etter pinse.

For 2020 viser prognosen et overskudd av ca 1 000 tonn egg. 

 


 

KSL-revisjon og besetningsbesøk 

Det dukker av og til opp spørsmål om KSL-revisor skal ha adgang til husdyrrom ved revisjonsbesøk. Det er vesentlig for gjennomføring av revisjonen at revisorene har tilgang til husdyrrommet!

For at KSL skal ha troverdighet kan revisjonene ikke være rene "skrivebordsøvelser". Det aller viktigste i husdyrproduksjonene er dyrene! Så revisorene skal ha tilgang til husdyrrom. 

Det er selvsagt en forutsetning at KSL-revisor forholder seg til de retningslinjer som foreligger for smittebeskyttelse ved besetningsbesøk. Revisorene skal kun observere og skal ikke ha nærkontakt med dyrene.

Ved å nekte revisor adgang inn til husdyrrom, får ikke revisor gjennomført revisjon og det vil bli å anse som revisjons-nekt, med bortfall av etablert KSL-status og økonomisk trekk på slakteoppgjøret.

 


 

Pris

Fra mandag 30. desember er det endringer avregningsprisene for alle dyreslag pga. endringer i engrospris, omsetningsavgift og kostnader.

Se prislistene.